official domain: zamunda.net
Peer 2 Peer Community - Zamunda.NET
   

  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА НА АВТОРСКО СЪДЪРЖАНИЕ
С присъединяването на България към Европейския съюз, Решенията на Съда на европейската общност („СЕО”), придобиха задължителна сила и директно признание без за това да е нужно специално производство по екзекватура. Директният ефект на общностното право означава отпадане на необходимостта да се ратифицира Общностното право и/или установена съдебна практика. Българската държава в лицето на своите законодателни, съдебни и изпълнителни органи и овластени лица гарантират приложението на Общностното право.

Предвид върховенството на Общностното право и необходимостта националното ни законодателство да се променя в съответствие с решенията на СЕО, молим да имате предвид следните предупреждения:

С Решение по дело С-275/06 СЕО установи, че интернет доставчиците на услуги на информационното общество НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СЪОБЩАВАТ ЛИЧНИ ДАННИ, за да осигурят ефективна защита на авторски права.

В Решение по дело С-275/06 СЕО сочи, че „Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия, Директива 2001/29/ЕО за авторското право и сродните му права, Директива 2004/48/ЕО правото върху интелектуалната собственост и Директива 2002/58/ЕО неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации НЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ … ДА ПРЕДВИДЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО В РАМКИТЕ НА ГРАЖДАНСКО ПРОИЗВОДСТВО”

В тази връзка ЗАМУНДА.НЕТ предупреждава, че не събира лични данни и не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

С Решение по дело C 360/10 СЕО регламентира, че “Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия, Директива 2001/29/ЕО за авторското право и сродните му права, Директива 2004/48/ЕО правото върху интелектуалната собственост, разгледани заедно и във връзка с изискванията, произтичащи от защитата на приложимите основни права, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпореждане, постановено от национален съд срещу доставчик на услуги за съхраняване на информация, да въведе система за филтриране …с която да може да се идентифицират електронните файлове, съдържащи музикални, кинематографски или аудио-визуални произведения, за които се твърди (автор, ползвател, продуцент, ищец, евентуален правоносител), че се притежава право върху интелектуална собственост, за да се блокира предоставянето в полза на потребителите на достъп до посочените произведения, който нарушава авторските права”

С оглед на това, ЗАМУНДА.НЕТ не изисква и не събира информация, която да идентифицира потребителите, които ползват Услугите.

ЗАМУНДА.НЕТ декларира своята готовност и желание да съдейства на разследващи и правоохранителни органи и лица във всички случаи когато има данни за подготвянето и/или извършването на терористичен акт; за действие на организирана престъпна група; за подбуждане, подготовка и/или осъществяване на криминално деяние по електронен път.

Съгласно разпоредбите на Общностното право и постоянната практика на СЕО спорът за нарушение на авторско право е от гражданско правен порядък.

ЗАМУНДА.НЕТ декларира желание и готовност да съдейства на авторите, ползвателите, продуцентите и на техните представители, както и на съответните организации за колективно управление на авторски права да уреждат възникналите спорове за евентуални нарушения, по такъв начин, че законните интереси за събиране на възнаграждение за ползване и разпространение на авторски произведения да бъде удовлетворен.

В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля да известите ЗАМУНДА.НЕТ във възможно най-кратки срокове.

Ако считате, че което и да е Съдържание, върху което имате авторски права е било използвано неправомерно от Потребител на Услугите, моля изпратете следната информация на имейл [email protected]:

Заявление за извършени нарушения:

Автор ... - трите имена, адрес, датата на първа публикация/съответен документ;
Обект/предмет на авторството;
Нарушението – В какво се състои – присвояване на авторство, имитация, непозоваване на автора, непозволено възпроизвеждане, друго..
Претенция – по отношение на санкционирането на нарушителя (евентуално) и по отношение на zamunda.net – предложение за въвеждане на технически мерки за ограничаване на подобни нарушения; предложения за сътрудничество с нас – отчисления за използване на авторско произведение.

ЗАМУНДА.НЕТ ПОЛАГА УСИЛИЯ ДА СЛЕДИ И ЩЕ ПРЕМАХВА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАПЛАХА ЗА:

а) националната сигурност;
б) отбраната;
в) редът, ценностите и обществената сигурност/интереси;
г) етичните правила, културните ценности и разбирания;
д) икономически и финансови интереси на частни лица, компании, общности, включително валутни, бюджетни и данъчни въпроси;
е) упражняването на официални правомощия;
ж) защитата на правата, законните интереси и свободите на гражданите.

ЗАМУНДА.НЕТ ЩЕ ПРЕМАХВА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ В НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА.php

ПРИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗТРИЕТЕ ПРОФИЛЪТ СИ, ПИШЕТЕ ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕКИП НА ТОЗИ ЛИНК.

Support Zamunda.NET with Bitcoins. Our wallet address is 15bxA9ZuiCGnQb1MzFAD8pQ2LHhddMGaTD